Artikel 1: Definities
1. Onder leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan de firma MARMOLUX, gevestigd te Rotterdam.
2. Onder afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, koper, aanbesteder of elkeen, die met de leverancier een overeenkomst terzake van in dit artikel onder 1 bedoelde verrichtingen aangaat of wil aangaan en aan wie of voor wie de leverancier een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

Artikel 2: Geldigheid en bekendmaking
1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, die door of namens de leverancier worden gesloten, mits deze voorwaarden door de leverancier voor of bij het aangaan van de overeenkomst zijn bekendgemaakt.
2. Bekendmaking kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, prijscourant of orderbevestiging.
3. Partijen zijn overigens vrij om buiten deze voorwaarden andere speciale bedingen overeen te komen.

Artikel 3: Offerten
1. Me offerten of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum der offerte, zij zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en de door de leverancier gedane opmetingen, voorzover deze hebben plaatsgevonden. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken, worden bij het meten der oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de leverancier, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door de afnemer of derden verstrekte onjuiste gegevens, tekeningen, maten enz., waarop de offerte is gebaseerd.
3. In de offerte is niet begrepen: elektriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloerbedekking. Evenmin is overwerk in de offerte begrepen.
4. De offerte is gebaseerd op de prijs van materialen, lonen, sociale en fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten, geldend op de dag der uitbrenging.
5. De leverancier behoudt zich voor het auteursrecht op en de eigendom van bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.
6. De kosten van een offerte worden door de leverancier slechts dan aan de afnemer in rekening gebracht, indien de afnemer niet binnen de in het eerste lid van dit artikel bedoelde geldigheidsduur van twee weken aan de leverancier te kennen heeft gegeven van de offerte gebruik te maken. Deze kosten bedragen 5% van de in de offerte genoemde prijs.

Artikel 4: Aanbetaling
De leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling te vragen, welke niet meer mag zijn dan 40% van de prijs.

Artikel 5: Zekerheidstelling
De leverancier is steeds gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen der betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Artikel 6: Schadevergoeding
De leverancier is bij de uitvoering van overeenkomsten met afnemers van voor de uitvoering van een beroep of bedrijf bestemde goederen nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d..

Artikel 7: Uitvoering der werkzaamheden
De leverancier is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dit een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de afnemer geen volledige betaling verschuldigd terzake van de overeenkomst aan de leverancier heeft verricht, blijven de goederen, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, eigendom van de leverancier. ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst betreffende de betaling niet nakomt, is de leverancier na schriftelijke ingebrekestelling gerechtigd de goederen, al dan niet verwerkt, terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is onverminderd het recht van de leverancier tot het vorderen van vergoeding van kosten, schade (waaronder gederfde winst) en rente.

Artikel 9: Prijswijziging
Indien een wijziging van prijsbepalende faktoren optreedt, waaronder begrepen een waardevermindering van de Nederlandse valuta, en het sluiten van de overeenkomst of tijdens de in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden bedoelde geldigheidsduur van een offerte of aanbieding, doch voor de oplevering, is alsdan de leverancier gerechtigd de overeenkomst slechts dan uit te voeren dan dat de afnemer zich akkoord verklaart met de uitvoering dan wel verdere uitvoering onder de gewijzigde omstandigheden.

Artikel 10: Overmacht
1. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van de leverancier, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.
2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen de situatie, dat de leverancier niet in staat is tot levering aan de afnemer doordat leverantie door derden aan de leverancier niet plaatsvindt, hetgeen bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbaar was.
3. In geval van overmacht om een andere dan in het tweede lid van dit artikel genoemde reden zal de afnemer aan de leverancier nog gedurende een maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan in kennis te stellen, zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.

Artikel 11: Levertijd
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is gesteld. Een bedongen levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de uitvoering en de verrichting noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de leverancier.
2. Indien de levertijd bij benadering is overeengekomen, is de leverancier verplicht zich zoveel mogelijk aan deze levertijd te houden, doch is hij niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht de leverancier niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de afnemer het recht de order te annuleren. Wel heeft de afnemer het recht om na het verstrijken van deze levertijd (indien deze met een bepaalde maand is aangeduid, aan het einde dezer maand) de leverancier schriftelijk te sommeren binnen drie weken te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft de afnemer het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. De schadevergoeding terzake van een termijnoverschrijding zal nimmer meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedragen.
3. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is gesteld, dat de levering voor een bepaalde termijn moet geschieden (fatale termijn), zijn de voor de afnemer uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de leverancier, onverminderd het recht van de afnemer de overeenkomst te annuleren.

Artikel 12: Leverantie
Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de afnemer, exclusief takelen. Bij de overeengekomen plaats van levering van de goederen of aflevering van half gerede produkten zal de afnemer op straffe van vergoeding van schade en kosten dienen te zorgen:
a. dat de plaats waar de goederen opgeborgen moeten worden of de aflevering moet geschieden zodanig is, dat beschadiging, op welke wijze ook, niet plaats zal hoeven te vinden.
b. dat de toegang tot het terrein of woonhuis of bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden, onbelemmerd is, en voorts dat medewerking wordt verleend om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn.
c. dat, indien takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt, schade die hierbij is ontstaan is voor rekening van de afnemer, tenzij grove schuld van de leverancier komt vast te staan.
d. dat ondervloeren vrij zijn van kalk, cement en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld.
e. dat in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, licht, water, verwarming en voldoende ventilatie is gezorgd. De werkzaamheden worden, tenzij anders overeengekomen, verricht in de normale werkuren. Eventuele schade aan derden is voor rekening van de afnemer, tenzij opzet of grove schuld van de leverancier komt vast te staan.

Artikel 13: Betaling
Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant. In geval een factuur toegezonden wordt is de betalingstermijn maximaal 14 dagen na datum factuur Bij facturering wordt direct 2% kredietbeperking berekend over het totaalbedrag van de rekening, bij betaling binnen 10 dagen na ‘datum factuur mogen deze kosten in mindering worden gebracht op het factuurbedrag. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. indien alsdan de leverancier derden met de incasso belast, is de afnemer aan de leverancier, naast de hoofdsom, wegens buitengerechtelijke invordering buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke kosten 15% van de openstaande hoofdsom bedragen met een minimum van € 120,- . Bij gerechtelijke invordering is de afnemer naast voormelde kosten tevens de gerechtelijke kosten aan de leverancier verschuldigd.

Artikel 14: Aanneming van werk
Bij overeenkomsten tot aanneming van werk geldt als betalingsconditie bij het geven van de opdracht 30% van de aanneemsom, na de aanvoer van de materialen 30%, onmiddellijk na de oplevering 30% en een maand na de oplevering de resterende 10%. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt ten aanzien van de verschuldigdheid van buitengerechtelijke (incasso-)kosten en gerechtelijke kosten het in artikel 13 bepaalde, met dien verstande dat het totaal verschuldigde bedrag terstond opeisbaar wordt, indien de afnemer in gebreke blijft een vervallen termijn op tijd te betalen.

Artikel 15: Opschorting van betaling
De afnemer kan zijn betalingsverplichting slechts dan opschorten, indien hij na het schriftelijk indienen van een reclame conform artikel 20 binnen 14 dagen na het definitief afwijzen der reclame per aangetekende brief door de leverancier het geschil aanhangig maakt op de wijze als in artikel 22 is aangegeven.

Artikel 16: Annulering
Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs, die verschuldigd zou zijn geweest bij uitvoering van de overeenkomst, tenzij de leverancier kan bewijzen, dat zijn schade groter is, of de afnemer kan bewijzen, dat de schade kleiner is.

Artikel 17: Onuitvoerbaarheid
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat deze tengevolge van omstandigheden, welke de leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet kende en niet behoefde te kennen, of door overmacht bepaald onuitvoerbaar zijn, heeft de leverancier het recht zijn afnemer voor te stellen om hetzij de opdracht zodanig te wijzigen, dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval de afnemer aan de leverancier een volledige vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd is.

Artikel 18: Extra kosten, meer/minderwerk
Kosten, ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meer- en/of minder- werk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen, alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de offerte zijn begrepen en door de afnemer worden verlangd in het bijzonder het meer dan één maal bijsnijden of bijspannen van vloerbedekking, reparatie aan ondervloeren, reparatie aan muren indien tijdens montage-, ophang- en behangwerk vooraf niet te constateren gebreken aan het licht treden. Niet te bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer worden de restanten achtergelaten.

Artikel 19: Opslag goederen
Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet werden aanvaard, is de leverancier gerechtigd te handelen:
a. alsof de overeenkomst door de afnemer is geannuleerd als bedoeld in artikel 16;
b. dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade in rekening te brengen bij de afnemer;
c. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten in opslag te houden en indien deze daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, te zijner keuze te handelen als hiervoor sub a, resp. sub b voorzien is; handelt de leverancier als in sub a voorzien, dan wordt de schade vergoeding van 30% verhoogd met het bedrag van de opslagkosten.
De opslagkosten zullen tenminste 0,2% per dag bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 3,50 per dag.

Artikel 20: Reclame en garantie
Reclames kunnen door de afnemer bij de leverancier slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of oplevering van het werk. De reclame dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken of grieven te bevatten. De leverancier verleent voor door hem geleverde goederen garantie aan de afnemer binnen 1 jaar na datum factuur of, indien geen factuur werd uitgereikt, binnen 1 jaar na datum oplevering. Indien evenwel door de fabrikant der goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de leverancier, geldt deze garantie ook voor de afnemer. Indien de leverancier beslist, dat de reclame terecht is, zal hij handelen of conform de eventuele fabrieks- of grossiersgarantie of zal hij zelf het gebrek herstellen waarbij de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, volledig voor rekening van de leverancier komen.
Reclames kunnen echter niet geldend gemaakt werden:
a. in geval van een ander dan normaal gebruik;
b. in geval van onoordeelkundig gebruik;
c. in geval van onzorgvuldig gebruik;
d. indien aanwijzingen voor het gebruik van de leverancier of de fabrikant niet opgevolgd zijn;
e. indien het nodige onderhoud niet of niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden;
f. indien door de leverancier geleverde goederen zijn blootgesteld aan extreme omstandigheden van atmosferische aard, zoals grote droogte, grote kou, grote vochtigheid, grote warmte en verhitting zoals bijv. door centrale of andere verwarming;
g. in geval van verkleuring van hout, textiel of vezelstoffen, welke uit technisch oogpunt te voorkomen is of welke volgens de handelsusance algemeen worden toegelaten;
h. indien niet door de leverancier aangebrachte ondervloeren niet voldoende vlak zijn;
e indien de afnemer bij het betrekken van een nieuwbouwobject tegen het advies van de leverancier of fabrikant in bepaalde werkzaamheden wil doen verrichten of beletten;
j. indien de ondervloeren niet goed of niet blijvend droog zijn; aangezien dit laatste niet is vast te stellen, is de leverancier nimmer aansprakelijk voor uit dien hoofde ontstane schade;
k. indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de kit; volledig opgedroogd is.

Artikel 21: Service
Bij het verlenen van service is de leverancier gerechtigd een vergoeding voor de service en/of voorrijkosten bij de afnemer in rekening te brengen, mits dit vooraf aan de afnemer bekend is gemaakt.

Artikel 22: Geschillen
Op alle overeenkomsten met afnemers, die door of vanwege de leverancier worden gesloten, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 23: Deponering voorwaarden
Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.